Eiendomsagente: Beskerm Jou Handelsgeheime (en Jou Kommissie)

‘n Eiendomsagent sal weet dat sonder ‘n geldige Getrouheidsfondssertifikaat (GFS) jy nie op enige kommissie geregtig is vir die suksesvolle verkope of verhurings wat jy bewerkstellig nie. Al die harde werk om uitvoering aan jou mandaat te gee, is tot niet. Jou kliënt hoef jou niks te betaal nie.

Uit ‘n onlangse uitspraak van die Hooggeregshof, sien ons ook dat ‘n eiendomsagentskap nie enige handelsbeperkings wat met sy werknemers gesluit is, sonder die sertifikaat kan afdwing nie. Hierdie is ‘n wesentlike risiko, veral wanneer jou handelsgeheime vir jou so waardevol is soos wat dit vir meeste agentskappe is.


Die maatskappy wat van ‘n BK omgeskakel het, sonder om sy Getrouheidsfondssertifikaat (GFS) te verander
  • ‘n Beslote Korporasie (BK) wat as ‘n eiendomsagentskap sake doen, beskik oor ‘n Getrouheidsfondssertifikaat (GFS).

  • Die BK word formeel na ‘n maatskappy omgeskakel. Die naam van die agentskap word behou, en die enigste verandering aan die naam is dus dat die “BK” aan die einde daarvan “(Edms) Bpk” word.

  • Die agentskap maak ‘n kritiese fout. Vir ‘n periode van vyf jaar na die omskakeling na ‘n maatskappy, word hul Sertifikaat steeds elke jaar in die naam van die BK uitgereik. In hierdie periode neem die agentskap ‘n kandidaateiendomsagent in diens. Die indiensnemingsooreenkoms bevat ‘n handelbeperkingsklousule wat die werknemer verbied “om betrokke te wees by of deel te neem aan die eiendomsbedryf vir ‘n tydperk van ses maande na die beëindiging van die ooreenkoms.”

  • Die kandidaateiendomsagent bedank en sluit by ‘n ander agentskap aan. Die maatskappy nader die Hooggeregshof vir ‘n interdik om die agent te verhoed “om vertroulike inligting wat verband hou met sy besigheidsake, eiendomslyste, pryse, waardasies, ens. te gebruik en/of te kommunikeer” en “om in enige hoedanigheid in die residensiële eiendomsmark bedrywig te wees” in enige van ‘n aantal gelysde woonbuurte vir die ooreengekome beperkingsperiode van ses maande.

  • Volgens die agentskap het die kandidaateiendomsagent in die 18 maande wat sy by hulle werksaam was “waardevolle kennis oor die [agenstskap] se besigheid opgedoen. Dit is as gevolg hiervan dat die aangeleentheid vir die agentskap van kritiese belang was.”  

  • Die agentskap voer aan dat die Getrouheidsfondssertifikaat wat aan die BK uitgereik was, hanteer moes word asof dit uit die staanspoor aan die maatskappy uitgereik sou wees, “aangesien dit ‘dieselfde’ entiteit” is. Die Hof verwerp hierdie argument, en sê dat die sertifikaat vir vyf jaar lank aan ‘n ander entiteit uitgereik is, wat nie meer bestaan het nie. Boonop moet ‘n agentskap, indien dit in ‘n korporatiewe entiteit sake doen, bo en behalwe die agentskap se sertifikaat ook oor aparte sertifikate vir al die direkteure (in die geval van ‘n maatskappy) of lede (in die geval van ‘n beslote korporasie), beskik.   

  • Die Hof beslis gevolglik dat die maatskappy regtens nie as ‘n eiendomsagentskap kon optree nie. Die Hof bevind dat die indiensnemingsooreenkoms met die kandidaateiendomsagent wat die handelsbeperking bevat het, ook “nietig en dus onafdwingbaar” was.

‘n Laaste gedagte vir agentskappe

Maak dubbel en dwars seker dat die Getrouheidsfondssertifikate in orde is en die regte name bevat. Moet niks in jou besigheidstruktuur verander, voordat jy voorsiening gemaak het vir die onmiddellike opdatering van jou GFS nie.

Neem ook moontlike administratiewe vertragings in ag. Die Hof het spesifiek gewaarsku dat “dit nie genoeg is dat die aansoek besig is om verwerk te word, of dat daar nog kinkels in die kabel is wat uitgesorteer moet word nie. Die bepalings is duidelik en gebiedend.” Jy het óf ‘n geldige Getrouheidsfondssertifikaat op ‘n betrokke tydstip, óf jy het nie.
Disclaimer
© LawDotNews. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact a professional for specific and detailed advice.