Skuldeisers – Daardie Spesiale Notariële Verband sal vir 30 jaar hou

Daar is goeie nuus vir skuldeisers. Die Appèlhof het sopas bevestig dat ‘n verjaringstermyn van dertig jaar van toepassing bly op ‘n geregistreerde spesiale notariële verband. 

Wanneer ‘n lening of die uitbreiding van krediet oorweeg word, is dit verstandige praktyk om so veel moontlik sekuriteit van die skuldenaar te verkry. ‘n Verband oor onroerende eiendom is gewoonlik die eerste prys, maar roerende eiendom kan ook goeie sekuriteit bied.

Indien moontlik sal ‘n skuldeiser die skuldenaar se roerende bates as pand wil behou. Meermale is werklike besit egter nie prakties moontlik nie, soos in die geval van omvangryke besigheidsbates soos masjinerie in ‘n fabriek. Oorweeg in sulke omstandighede om ‘n spesiale notariële verband oor die roerende bates te registreer.

So verkry jy regtens soortgelyke sekuriteit as met ‘n pand, al is jy nie in werklike besit van die onroerende bates nie. Maak doodseker dat elke bate op so ‘n manier gelys en omskryf word dat die sekuriteit geldig is. Dit is van uiterste belang dat die bates volledig omskryf moet word, insluitende die spesifieke reeksnommers van bates, sodat die bates maklik herkenbaar is en uitgewys kan word, sonder dat daar na enige ander eksterne dokumentasie of registers verwys moet word.  


Wat dan van verjaring?

Oor die algemeen verjaar die meeste siviele skuld na drie jaar. Daar is uitsonderings, soos skuld met betrekking tot tjeks wat na ses jaar verjaar en sommige staatskuld wat na vyftien jaar verjaar. Die dertig jaar verjaringstydperk is van toepassing op vonnisskuld, belastingskuld, sommige staatskuld en enige skuld wat met ‘n geregistreerde verband verseker word. 


‘n Skuldeiser se oorwinning van R500 000
  • ‘n Bank het ‘n lening aan ‘n beslote korporasie gemaak. Hierdie lening was met ‘n spesiale notariële verband oor gespesifiseerde roerende bates verseker, asook deur ‘n persoonlike borgstelling van die enigste lid van die beslote korporasie. 

  • Die beslote korporasie en die lid het nie hul betalings ingevolge die leningsooreenkoms gemaak nie en die bank het dagvaarding uitgereik vir hierdie bedrag van net onder R500 000. Die beslote korporasie en die lid verdedig die saak op die basis dat die eis na ‘n tydperk van óf 3 óf 6 jaar, verjaar het. 

  • Die Appèlhof bevestig die Hoë Hof se oorspronklike beslissing dat die term “verband” in die Verjaringswet, wyd genoeg is om ‘n spesiale notariële verband in te sluit. Daarom is die voorgeskrewe verjaringstydperk van ‘n spesiale notariële verband dus ‘n volle 30 jaar.
Indien jy ‘n skuldenaar het wat oor omvangryke roerende bates beskik, moet jy met jou prokureur gesels oor die moontlike registrasie van ‘n spesiale notariële verband daaroor. Dit sal vir jou sterker sekuriteit bied en dit sal jou ook beskerm teen ‘n onwelkome verweer dat die skuld na drie jaar verjaar het.
Disclaimer
Die inligting hierin vervat is van ‘n algemene aard en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u professionele adviseur vir spesifieke en toegepaste advies.